کانال رسمی تلگرام هیات شطرنج همدان

0

اخبار مربوط به هیات شطرنج همدان را می توانید از کانال رسمی تلگرام هیات شطرنج همدان به آدرس https://t.me/hamedan_chess هم پیگیری نمایید.

ارسال پاسخ