عملکرد نمایندگان استان در دومین دوره مسابقات المپیاد شطرنج پسران کشور

0

علی مجیدی شادان، داوود عقیلی مفید، مهران زاهری و محمد ارشیا آقا محمدی نمایندگان استان همدان در دومین دوره مسابقات المپیاد شطرنج پسران کشور بودند که در سه بخش استاندارد، رپید و بلیتس با حریفان خود روبرو شدند و این نتایج را کسب کردند:

در بخش استاندارد و پس از هفت دور رقابت، علی مجیدی شادان با 6/5 امتیاز قهرمان شد، داوود عقیلی مفید با 4/5 امتیاز، در رده ی بیست و هفتم ایستاد و محمد ارشیا آقا محمدی و مهران زاهری با 4 امتیاز، در رده های سی و نهم و چهل و یکم ایستادند. در بخش رپید و پس از هفت دور رقابت، علی مجیدی شادان با 6/5 و محمد ارشیا آقا محمدی با 6 امتیاز، قهرمان و نایب قهرمان شدند. داوود عقیلی مفید و مهران زاهری هم ترتیب با 3/5 و 3 امتیاز، در رده های شصت و پنجم و هفتاد و سوم قرار گرفتند. در بخش بلیتس مسابقات شطرنج المپیاد ورزشی پسران کشور، علی مجیدی شادان با 8 امتیاز قهرمان شد و محمد ارشیا آقا محمدی با 6 امتیاز در رده نوزدهم، داوود عقیلی مفید با 5/5 امتیاز در مکان سی و چهارم و مهران زاهری با 5 امتیاز در جایگاه سی و ششم ایستادند.

ارسال پاسخ