عملکرد نمایندگان استان در دومین دوره مسابقات المپیاد شطرنج دختران کشور

0

کتایون کیمیایی طلب، هستی سلطانی، حدیث نوری ازندریانی و پرنیان قیاسوند نمایندگان استان همدان در دومین دوره مسابقات المپیاد شطرنج دختران کشور بودند که در سه بخش استاندارد، رپید و بلیتس با حریفان خود روبرو شدند و این نتایج را کسب کردند:

در بخش استاندارد و پس از هفت دور رقابت، کتایون کیمیایی طلب و هستی سلطانی با 4 امتیاز، سی و یکم و سی و چهارم شدند و حدیث نوری ازندریانی و پرنیان قیاسوند با 2/5 امتیاز، در رده های هشتاد و چهارم و هشتاد و پنجم قرار گرفتند. در بخش رپید و پس از هفت دور رقابت،  هستی سلطانی با 5 امتیاز در رده نهم ایستاد. کتایون کیمیایی طلب با 4 امتیاز، بیست و هشتم شد و پرنیان قیاسوند و حدیث نوری ازندریانی به ترتیب با 3/5 و 3 امتیاز در رده های شصتم و شصت و پنجم قرار گرفتند. در بخش بلیتس و پس از نه دور رقابت، هستی سلطانی با 6 امتیاز در رده بیست و یکم ایستاد. کتایون کیمیایی طلب با 5 امتیاز، سی و هشتم شد و پرنیان قیاسوند و حدیث نوری ازندریانی با 4/5 امتیاز در رده های پنجاه و سوم و پنجاه و ششم ایستادند.

دسترسی به سایت نتایج بخش استاندارد

دسترسی به سایت نتایج بخش رپید

دسترسی به سایت نتایج بخش بلیتس

ارسال پاسخ