مسئولین هیات های شهرستان

ردیفنام و نام خانوادگیشهرستانموبایل
1محمد قناییملایر09185467932
2علی محمد سیفنهاوند09186051474
3علی بیاتبهار09189111158
4علی حیدریاسدآباد09188130654
5عادل علیشاهیفامنین09358857145
6محمد رضا توانگرتویسرکان09188506866