مسئولین هیات شطرنج استان همدان

ردیفنام نام خانوادگیمسئولیتتلفن همراه
1امیر عرفانهاشمیسرپرست هیات09188124581
2ایرج گلپایگانینایب رئیس آقایان09188121007
3کوشاننامه ایدبیر هیات09183184588
4هادیحیدریانمسئول کمیته داوران09363888071
5شهابکریم پورمسئول کمیته مسابقات09367739703
6ایرجصباحمسئول کمیته آموزش و مربیان09186100918
7حمید فروغیمسئول روابط عمومی و سایت اینترنتی09126969754
8امیرخوشبینمسئول کمیته استعداد یابی09187052016
9علیرضاحمیدیانمسئول کمیته پیشکسوتان09183070297
10میلادشهابیمسئول امور مالی09382218090
11جوادزارعیمدیر داخلی و مسئول سیستم جامع09392954896
12بهارهقربانینایب رییس بانوان و مسئول کمیته بانوان----------------
13حسنخانجانی موقرمسئول کمیته انضباطی----------------
14عباس ساعتیمسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی09183131289