قوانین و مقررات

این سایت متعلق به هیات شطرنج استان همدان می باشد.

جهت ثبت نام مسابقات ، ارائه اطلاعات فردی