قهرمانان شطرنج استان همدان

ردیفنام و نام خانوادگینام و رده مسابقاتشهرسال مسابقات
1حسن فرخ سرشتاولین قهرمان استانهمدان1348
2حسن فرخ سرشت-------------همدان1349
3سیامک سلطانیدومین قهرمان استانهمدان1350
4حسن فرخ سرشت-------------همدان1351
5مهرداد جمالیسومین قهرمان استانهمدان1352
6حشمت ا... شهری زادهچهارمین قهرمان استانهمدان1353
7مهرداد جمالی-------------همدان1354
8ساسان جمالیپنجمین قهرمان استانهمدان1355
9مهرداد جمالی-------------همدان1356
10برگزار نشد-------------همدان1357
11مهدی کوثریششمین قهرمان استانهمدان1358
12پرویز فلاحیهفتمین قهرمان استانهمدان1369
13مهرداد جمالی-------------همدان1370
14علیرضا بهرامیهشتمین قهرمان استانهمدان1371
15جواد رنجبرگلنهمین قهرمان استانهمدان1372
16محمد رضا ولدیدهمین قهرمان استانهمدان1373
17محمد رضا ولدی-------------همدان1374
18محمد رضا ولدی-------------همدان1375
19محمد رضا ولدی-------------همدان1376
20سید حسین سید حسینییازدهمین قهرمان استاننهاوند1377
21صادق اسدیدوازدهمین قهرمان استانهمدان1378
22صادق اسدی-------------همدان1379
23سید پرویز موسویسیزدهمین قهرمان استانملایر1380
24هامون طهماسبیچهاردهمین قهرمان استانهمدان1381
25صادق اسدی-------------همدان1382
26محمد رضا ولدی-------------همدان1383
27صادق اسدی-------------همدان1384
28حامد منوچهریپانزدهمین قهرمان استانهمدان1385
29حمید رضا صداقت خواهشانزدهمین قهرمان استانهمدان1386
30صادق اسدی-------------همدان1387
31حامد منوچهری-------------همدان1388
32حامد منوچهری-------------همدان1389
33محمد رضا ولدی-------------همدان1390
34حامد منوچهری-------------همدان1391
35صادق اسدی-------------همدان1392
36حامد منوچهری-------------همدان1393
37سینا کوروندهفدهمین قهرمان استانهمدان1394
38امیر علی دلاوریهجدهمین قهرمان استانهمدان1395
39سینا کوروند------------همدان1396
40سینا کوروند------------همدان1397
41سینا کوروند------------همدان1398