اسامی ریتینگ داران همدان

اطلاعات از سیستم جامع فدراسیون شطرنج استخراج شده است. در صورت هرگونه مغایرت، مراتب را جهت تصحیح به مسئول سایت منعکس نمایید.

اطلاعات در حال ویرایش است……

ردیفنام خانوادگی, نامعنوانریتینگاستانکد فیده 
5673اسدی ,صادقبازیکن2132همدان12502375
4149احمدیان ,محمدرضابازیکن1703همدان12552593
4116ایوکی ,علیبازیکن1734همدان12562343
10608بهرامی شریف ,محمد مهدیبازیکن1490همدان12573914
24366پاک خو ,حمیدبازیکن1442همدان22515240
10866جعفری ,راهلهبازیکن1529همدان12520152
15690جعفری ,محمدیاسینبازیکن1345همدان12581526
15363جعفری همدانی ,ارشیابازیکن1468همدان12581518
18456جمالی ,آروینبازیکن1724همدان12531510
7557جمالی ,مهردادبازیکن1721همدان12548278
1122چهاردولی ,عذرابازیکن1616همدان12517470
10317حاجیلو ,مهرانبازیکن1528همدان12574023
25788حمیدیان , علیرضابازیکن1485همدان22518339
25785حمیدیان ,مبینابازیکن1364همدان22518347
18678خداییوندی ,سهیلبازیکن1279همدان12599220
3897دلاوری ,امیر علیبازیکن1908همدان12521337
4113رحمتیان ,شایانبازیکن1766همدان12525324
7431رستمی ,روح اللهبازیکن1844همدان12513032
25920زوالفیان ,مهردادبازیکن1586همدان22518436
25350ستاره ,سروشبازیکن1442همدان22518380
25779سلطانی ,حمیدرضابازیکن1481همدان22518410
10203سلیم ,مهدیبازیکن1778همدان12505390
3480سمواتیان ,اشکانبازیکن1541همدان12562572
3942شهابی ,میلادبازیکن1916همدان12531766
25947صالحی ,حسینبازیکن1145همدان12562564
1728صباح ,ایرجبازیکن1978همدان12503096
1797صداقت خواه ,حمیدرضابازیکن1941همدان12512540
4119صیفی کار ,حدیثهبازیکن1688همدان12517291
3297صیفی کار ,سیمابازیکن1607همدان12517305
3147طهماسبی ,پگاهبازیکن1413همدان12535346
17820علی بابایی ,ساسانبازیکن1722همدان12587540
22938غلامی ,کیهانبازیکن1490همدان22512675
6357فروغی ,حمیدبازیکن1543همدان12562262
27099قربانی ,بهارهبازیکن1490همدان12527890
16446قزاقی ,پارمیدابازیکن1419همدان12584223
25773قنبر علی فرزاد ,محمد حسینبازیکن1382همدان22518312
25782قیاسوند ,محمدبازیکن1747همدان22518320
15771کریم پور ,شهاببازیکن1655همدان12531537
2298کلوندی ,نشمیلبازیکن1408همدان12544450
27075کمکی ,نویدبازیکن1799همدان12542016
3900کوروند ,محمد سینابازیکن2032همدان12553026
3747گلپایگانی ,پریابازیکن1402همدان12582433
7605مالمیر ,حمیدبازیکن1789همدان12544540
3771موحدی ,یاشاربازیکن1621همدان12576301
22929نظری حجت ,آرمینبازیکن1383همدان12581690