آیین نامه مسابقات شطرنج ریتد جام رمضان استان همدان

0

مسابقات شطرنج جام رمضان استان همدان، طی روزهای سه شنبه 97/3/22 تا پنجشنبه 97/3/24 در محل هیات شطرنج همدان برگزار خواهد شد.

آیین نامه مسابقات

1) زمان مسابقه:

1-1) مسابقات از روز سه شنبه مورخ 97/3/22 راس ساعت 21/30 آغاز خواهد شد.

2) قوانين و مقررات:

1-2) زمان بازی برای هر بازیکن 20 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت می باشد.

2-2) مسابقات به صورت ریتد برگزار می شود و مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است و دارا بودن کد معتبر سیستم جامع فدراسیون، الزامی است.

3-2) مسابقات در 7 دور به روش سويسی برگزار می شود.

4-2) مسابقات بعد از افطار و راس ساعت 21/30 و طی روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد. سه دور از مسابقات در روز سه شنبه، دو دور در روز چهارشنبه و دو دور در روز پنجشنبه انجام خواهد شد.

5-2) رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند، برای تعیین رتبه آن ها از روش شکستن امتیاز به شرح ذیل و به ترتیب اولویت استفاده می گردد:

الف) رویارویی مستقیم   ب) بوخ هولز قطع شده 1   پ) بوخ هولز قطع شده 2       ت) بوخ هولز متوسط 1

3) شرايط شركت كنندگان :

1-3) شرکت برای عموم آزاد است و مهلت ثبت نام تا ساعت 20 روز دوشنبه 97/3/21 و به صورت حضوری خواهد بود.

2-3) محل ثبت نام و برگزاری مسابقات، هیات شطرنج استان همدان خواهد بود.

تلفن تماس: 38244950-081

4) وروديه مسابقات :

1-4) ورودیه مسابقات برای هر بازیکن مبلغ 25/000 تومان می باشد.

5) جوایز:

1-5) جوایز اصلی:

نفر اول 150/000 تومان

نفر دوم 120/000 تومان

نفر سوم 80/000 تومان

نفر چهارم 70/000 تومان

نفر پنجم 50/000 تومان

2-5) جوایز ویژه (در صورت کسب حداقل 3/5 امتیاز):

بهترین بازیکن با ریتینگ 1500 تا 1700: 50/000 تومان

بهترین بازیکن با ریتینگ کمتر از 1500: 50/000 تومان

بهترین بازیکن بانوان: 50/000 تومان

بهترین بازیکن رده سنی زیر 10 سال: 50/000 تومان

ارسال پاسخ