آیین نامه مسابقات شطرنج جام رمضان زیر ۱۴سال استان همدان

0

1- مسابقات از روز سه شنبه  23 تیر 94 راس ساعت 17 آغاز خواهد شد.

2- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات مي‌باشد.

3- همراه داشتن کارت بیمه ورزشی 1394 ضروری می‌باشد.

4- مسابقات در 7 دوربه روش سوئیسی برگزار می‌گردد.

5-  زمان بازي براي هر بازيکن عبارت است از 60 دقيقه ( 60×2) براي کل بازي با 30 ثانيه وقت اضافي به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازي.

6–  رده‌بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد. چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند براي تعيين رتبه آنها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده مي‌گردد.

الف)بوخ هولز قطع شده1  ب) بوخ هولز قطع شده 2  پ) بوخ هولز متوسط1  ت) بوخ هولز متوسط 2  ث) مجموع بوخ هولز

7– مبلغ وروديه برای هر بازيکن 200/000 ريالمی‌باشد.

8-شرکت کنندگان باید متولدین 79/10/11 به بعد باشند.

تبصره: بازیکن رده سنی باید دارای شرایط زیر باشند:

متولدین    83/10/11  به بعد                 زیر 10 سال

متولدین    85/10/11  به بعد                 زیر 8 سال

9-ارائه کپی شناسنامه الزامی می باشد.

جوائز مسابقات:

مقام اول

1/000/000 ریال

مقام دوم

800/000 ریال

مقام سوم

500/000 ریال

مقام اول زیر 8 سال

400/000 ریال

مقام اول زیر 10سال

400/000 ریال

ارسال پاسخ