آیین نامه مسابقات بلیتس قهرمانی استان ۱۳۹۴

0

1-مسابقات پنج شنبه  مورخه 94/4/25 به میزبانی هیأت شطرنج همدان آغاز خواهد شد.

2-مسابقات  ساعت 17 آغاز می گردد.

3-مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.

4-مسابقه در 7  دور به روش سوئیسی برگزارخواهد شد.

5-زمان بازی برای هر بازیکن 3دقیقه و 2 ثانیه پاداش به ازا انجام هر حرکت می باشد.

6-رده بندی بر اساس مجموع امتیازات هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین می گردد چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب نمایند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده می گردد.

الفبوخ هولز متوسط 1              ب- بوخ هولز متوسط 2               ج- بوخ هولز قطع شده 1       د- بوخ هولز قطع شده 2       ﻫ) مجموع بوخ هولز

7-ورودیه برای هر بازیکن مبلغ 10/000 تومان می باشد.

8-کارت بیمه ورزشی 1394 الزامی است.

9-جوائز مسابقات بلیتس:

مقام اول:»  60/000 تومان

نفر دوم:» 50/000 تومان

نفر سوم 40/000 تومان

 

ارسال پاسخ