آیین نامه مسابقات سریع جام رمضان استان همدان

0

1-مسابقات (در دو روز) شنبه  مورخه 94/4/27 راس ساعت 4 بعدازظهر و 94/4/28 ساعت 9 صبح به میزبانی هیأت شطرنج همدان برگزارخواهد شد.

2-مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.

3-مسابقه در 7 به روش سوئیسی برگزارخواهد شد.

4-زمان بازی برای هر بازیکن 25 دقیقه و 10 ثانیه پاداش به ازا انجام هر حرکت می باشد.

5-رده بندی بر اساس مجموع امتیازات هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین می گردد چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب نمایند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده می گردد.

الفبوخ هولز متوسط 1   ب- بوخ هولز متوسط 2    ج- بوخ هولز قطع شده 1    د- بوخ هولز قطع شده  2    ﻫ) مجموع بوخ هولز

6-ورودیه برای هر بازیکن مبلغ 12/000 تومان می باشد.

7-کارت بیمه ورزشی 1394 الزامی است.

8-جوائز مسابقات :
مقام اول:»  60/000 تومان

نفر دوم:» 50/000 تومان

نفر سوم:» 40/000 تومان

نفر اول بانوان 25/000 تومان

مقام اول بازیکنان ریتینگ زیر 1700 و بی ریتینگ   30/000 تومان

ارسال پاسخ