آیین نامه مسابقات شطرنج جام اندیشمندان استان همدان (جمعه دوم هر ماه)

0

آیین نامه مسابقات شطرنج جام اندیشمندان استان همدان (جمعه دوم هر ماه)

 1- مقررات فدراسيون جهانی شطرنج حاكم بر این مسابقات است.

 2- مسابقه در 7 دور به روش سوئیسی و به صورت ریتد برگزار می شود.

 3- زمان بازی 15 دقيقه به اضافه 2 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت، برای هر بازيكن می­ باشد.

4- شرکت برای عموم بازیکنان در این مسابقات آزاد می­ باشد.

5- مبلغ وروديه برای هر بازیکن 70/000 ريال می باشد.

6- مسابقه جمعه دوم هر ماه راس ساعت 9 صبح، شروع می­ شود.

7- رده بندی: نفرات برتر بر اساس مجموع امتیازات کسب شده بازیکنان، تعیین خواهند شد. چنانچه دو یا چند بازیکن در امتیازی برابر بودند، از شکستن امتیاز به روش های زیر برای تعیین نفرات برتر استفاده خواهد شد:

الف: رویارویی مستقیم (اگر بازیکنان هم امتیاز، همه با هم بازی کرده باشند)

ب: بوخ هولز قطع شده 1

ج: بوخ هولز قطع شده 2

د: بوخ هولز متوسط 1

ه : مجموع بوخ هولز

8- جوايز مسابقه: 50 درصد مبلغ ورودی به جوایز اصلی و 10 درصد آن به جوایز ویژه، تعلق می­ گیرد.

جوایز اصلی:

در صورتی که تا 14 نفر، در مسابقه شرکت کنند، 2 نفر جایزه می گیرند (نفر اول: 60 درصد جوایز / نفر دوم: 40 درصد جوایز)

در صورتی که تا 22 نفر، در مسابقه شرکت کنند، 3 نفر جایزه می گیرند (نفر اول: 50 درصد جوایز / نفر دوم: 30 درصد جوایز/ نفر سوم: 20 درصد جوایز)

در صورتی که تا 32 نفر، در مسابقه شرکت کنند، 4 نفر جایزه می گیرند (نفر اول: 40 درصد جوایز/ نفر دوم: 30 درصد جوایز/ نفر سوم: 20 درصد جوایز/ نفر چهارم: 10 درصد جوایز)

در صورتی که تا 44 نفر، در مسابقه شرکت کنند، 5 نفر جایزه می گیرند (نفر اول: 30 درصد جوایز/ نفر دوم: 25 درصد جوایز/ نفر سوم: 20 درصد جوایز/ نفر چهارم: 15 درصد جوایز/ نفر پنجم:  10 درصد جوایز)

در صورتی که 58 نفر و یا بیشتر در مسابقه شرکت کنند، 6 نفر جایزه می گیرند (نفر اول: 25 درصد جوایز/ نفر دوم: 20 درصد جوایز/ نفر سوم: 17 درصد جوایز/ نفر چهارم: 15 درصد جوایز / نفر پنجم: 13 درصد جوایز/ نفر ششم: 10 درصد جوایز)

جوایز ویژه:

نفر اول زیر 10 سال: جایزه غیر نقدی           نفر اول زیر 12 سال: جایزه غیر نقدی              نفر اول بانوان: 5 در صد جوایز

تبصره: جوایز ویژه به بازیکنان رده های سنی زیر 10 و 12 سال و بانوان در صورت کسب حداقل 50 درصد امتیازات جدول، به آن ها تعلق خواهد گرفت.

مکان ثبت نام و برگزاری مسابقات: همدان، خیابان سعیدیه، جنب استادیوم ملت، هیات شطرنج استان همدان

تلفن تماس: 08138244950 و 09188119989

کمیته مسابقات هیات شطرنج استان همدان

ارسال پاسخ