آیین نامه مسابقات شطرنج بلیتس قهرمانی استان همدان

0

آیین نامه مسابقات شطرنج بلیتس قهرمانی استان همدان

1- مسابقات راس ساعت 17 روز پنج شنبه 96/1/24 به میزبانی هیأت شطرنج استان همدان برگزار خواهد شد.

2- مهلت ثبت نام برای شرکت کنندگان تا ساعت 16/30 روز پنج شنبه 96/1/24 خواهد بود و ثبت نام به صورت حضوری در محل هیات شطرنج همدان، انجام می شود.

3- عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون شطرنج الزامی است.

4- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.

5- مسابقه در  9 دور به روش سوئیسی برگزارخواهد شد.

6- زمان بازی برای هر بازیکن 3 دقیقه به اضافه 2 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت می باشد.

7- رده بندی بر اساس مجموع امتیازات هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین می گردد. چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب نمایند، برای تعیین رتبه آن ها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده می گردد:

الف) رویارویی مستقیم                               ب) بوخ هولز                                  پ) مجموع بوخ هولز

8- مبلغ ورودیه برای هر بازیکن مبلغ 20/000 تومان می باشد.

9- جوایز مسابقات:

مقام اول:  80/000 تومان                                                            

مقام دوم: 70/000 تومان                                                             

مقام سوم 60/000 تومان

مقام چهارم: 50/000 تومان

مقام پنجم: 40/000 تومان

کمیته مسابقات هیات شطرنج استان همدان

ارسال پاسخ