آیین نامه مسابقات شطرنج سریع تیمی خانوادگی استان همدان

0

آیین نامه مسابقات شطرنج سریع تیمی خانوادگی استان همدان

1- مسابقه راس ساعت 16/30 روز پنج شنبه 26 اسفند ماه 95 به میزبانی هیأت شطرنج استان همدان، برگزار خواهد شد.

2- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.

3- مسابقه در 7 یا 9  دور به روش سوئیسی تیمی برگزار خواهد شد.

4- مسابقات بر روی 2 میز برگزار می شود. هر تیم متشکل از سه نفر است.

5- ارنج اصلی تیم ها قبل از شروع مسابقات توسط کاپیتان هر تیم، به سرداور مسابقات داده خواهد شد.

تبصره 1: اعضای هر تیم باید حداکثر 3 نفر از یک خانواده (پدر، مادر، فرزند پسر یا فرزند دختر خانواده) باشد.

تبصره 2: ارائه کپی شناسنامه اعضای هر تیم به کمیته مسابقات، قبل از شروع دور اول الزامی است.

6- زمان بازی برای هر بازیکن 10دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت می باشد.

7- رده بندی تیم ها بر اساس مجموع امتیازات کسب شده بازی ها تعیین خواهد شد. چنانچه دو و یا چند تیم در مجموع امتیاز بازی ها برابر بودند، از شکستن امتیاز به روش های زیر و به ترتیب اولویت، برای تعیین تیم برتر استفاده می شود:

الف) رویارویی مستقیم دو تیم            ب) تعداد برد تیمی بیشتر          ج) برگر

8- مبلغ ورودیه برای هرتیم 300/000 ریال می باشد.

9- ثبت نام تا ساعت 20 روز چهارشنبه 95/12/25 به صورت حضوری و در محل هیات شطرنج استان همدان، انجام می شود.

10- جوایز مسابقات:

تیم اول: 1/000/000 ریال

تیم دوم: 800/000 ریال

تیم سوم: 700/000 ریال

 کمیته مسابقات هیات شطرنج استان همدان

ارسال پاسخ