مسابقات شطرنج جام پایتخت در تهران آغاز شد

0

چهارمین دوره مسابقات بین المللی جام پایتخت از عصر امروز در تهران آغاز شد. مسابقات در 9 دور به روش سوئیسی در سه جدول و با شرکت 520 نفر برگزار خواهد شد.

آیین نامه مسابقات

اسامی بازیکنان شرکت کننده در جدول A

اسامی بازیکنان شرکت کننده در جدول B

اسامی بازیکنان شرکت کننده در جدول C

ارسال پاسخ