لیست افراد شرکت کننده در شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج اوپن بین المللی ابن سینا

0

لیست افراد شرکت کننده در شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج اوپن بین المللی ابن سینا را می توانید در لینک های زیر مشاهده نمایید:

دسترسی به سایت نتایج جدول A

دسترسی به سایت نتایج جدول B

دسترسی به سایت نتایج جدول C

ارسال پاسخ