یک مسابقه شطرنج سریع ریتد در همدان برگزار می شود

0

هیات شطرنج استان همدان در نظر دارد صبح روز جمعه 97/12/17 یک مسابقه شطرنج رپید ریتد، برگزار نماید.

1) مسابقات راس ساعت 9 صبح روز جمعه 97/12/17 آغاز خواهد شد.

2) مقررات فدراسیون جهانی شطرنج، حاکم بر مسابقات می باشد.

3) دارا بودن کد معتبر سیستم جامع فدراسیون شطرنج، الزامی است.

4) مسابقات در 7 دور به روش سوئیسی برگزار می‌گردد.

5)  زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از: 10 دقيقه (10×2) برای کل بازی با 3 ثانيه پاداش به ازای انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.

6) رده‌بندی بر اساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد. چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند، برای تعيين رتبه آن ها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده می گردد:

الف) رویارویی مستقیم (در صورتی که بازیکنان هم امتیاز، همه با هم بازی کرده باشند)        ب) بوخ هولز قطع شده 1         ج)  بوخ هولز قطع شده 2       د) بوخ هولز متوسط 1       ه) مجموع بوخ هولز

7) مبلغ وروديه برای کلیه بازيکنان مبلغ  150/000 ريال می‌باشد.

8) ثبت نام به صورت حضوری در محل هیات شطرنج استان همدان و حداکثر تا ساعت 8/30 صبح روز جمعه 97/12/17، انجام می شود.

9) جوایز مسابقات:

مقام اول: 1/000/000 ریال

مقام دوم: 800/000 ریال

مقام سوم: 600/000 ریال

مقام چهارم: 500/000 ریال

مقام پنجم: 400/000 ریال

مقام اول بانوان: 500/000 ریال

مقام اول ریتینگ 1500 تا 1700: 500/000 ریال

مقام اول ریتینگ کمتر از 1500: 500/000 ریال

10) محل برگزاری مسابقات:

همدان، سی متری سعیدیه، جنب استادیوم ورزشی ملت، هیات شطرنج همدان

تلفکس هیأت شطرنج استان همدان: 38236400

تلفن هیات شطرنج استان همدان: 38244950

ارسال پاسخ