آیین نامه سومین دوره مسابقات شطرنج بین المللی جام پایتخت

0

سومین دوره مسابقات شطرنج بین المللی آزاد جام پایتخت، طی روزهای دهم تا هیجدهم شهریور ماه، به میزبانی هیات شطرنج استان تهران برگزار می شود.

مشاهده آیین نامه مسابقات

ارسال پاسخ