مسئولین هیات شطرنج استان همدان

ردیفنام نام خانوادگیمسئولیتتلفن همراه
1احمد علی باباییرئیس هیات----------------
2ایرج گلپایگانینایب رئیس آقایان09188121007
3خشایارپور مسلمیدبیر هیات09188119989
4هادیحیدریانمسئول کمیته داوران09363888071
5حمید رضاصداقت خواهمسئول کمیته مسابقات09183182306
6ایرجصباحمسئول کمیته آموزش و مربیان09186100918
7حمید فروغیمسئول روابط عمومی و سایت اینترنتی09126969754
8امیرخوشبینمسئول کمیته استعداد یابی09187052016
9اسماعیلعلی باباییمشاور09183151600
10حمید رضاامینیانمسئول امور مالی09185036750
11جوادزارعیمدیر داخلی و مسئول سیستم جامع09392954896
12بهارهقربانینایب رییس بانوان و مسئول کمیته بانوان----------------
13حسنخانجانی موقرمسئول کمیته انضباطی----------------
14عباس ساعتیمسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی09183131289