ثبت نام مسابقات جشنواره سراسری آقایان کشور (مرداد ۱۳۹۷)