ثبت نام مسابقه شطرنج قهرمانی استان همدان (اردیبهشت ۱۳۹۸)