اسامی مربیان

اطلاعات از سیستم جامع فدراسیون شطرنج استخراج شده است. در صورت هرگونه مغایرت، مراتب را جهت تصحیح به مسئول سایت منعکس نمایید.

ردیفنام و نام خانوادگیجنسیتدرجه مربیگری
1ایرج صباحمردمربی فیده
2صادق اسدیمردآموزگار فیده
3کوشان نامه ایمردآموزگار فیده
4آروین جمالیمردآموزگار فیده
5نیما سوداگرمردآموزگار فیده
6مهرداد جمالیمرد2
7افسانه حیدری مهرازن2
8عذرا چهاردولیزن2
9راهله جعفریزن2
10سپیده جهانگیریزن2
11حمید فروغیمرد3
12محمد رضا احمدیانمرد3
13الهام اسدی پورزن3
14بهاره قربانیزن3
15میلاد شهابیمرد3
16سیده مژگان صمدی پورزن3
17حدیثه صیفیکارزن3
18جواد زارعیمرد3
19افسانه قبولیزن3