اسامی مربیان

اطلاعات از سیستم جامع فدراسیون شطرنج استخراج شده است. در صورت هرگونه مغایرت، مراتب را جهت تصحیح به مسئول سایت منعکس نمایید.

ردیفنام و نام خانوادگیجنسیتدرجه مربیگری
1صادق اسدیمرد1
2ایرج صباحمرد1
3راهله جعفریزن2
4مهرداد جمالیمرد2
5سپیده جهانگیریزن2
6عذرا چهاردولیزن2
7افسانه حیدری مهرازن2
8محمد رضا احمدیانمرد3
9الهام اسدی پورزن3
10آروین جمالیمرد3
11میلاد شهابیمرد3
12سیده مژگان صمدی پورزن3
13حدیثه صیفیکارزن3
14حمید فروغیمرد3
15افسانه قبولیزن3
16بهاره قربانیزن3