اسامی داوران

اطلاعات از سیستم جامع فدراسیون شطرنج استخراج شده است. در صورت هرگونه مغایرت، مراتب را جهت تصحیح به مسئول سایت منعکس نمایید.

ردیفنام و نام خانوادگیجنسیتدرجه داوری
1امیر عرفان هاشمیمردداور بین المللی
2هادی حیدریانمردداور فیده
3ایرج صباحمردداور فیده
4عذرا چهاردولیزن1
5افسانه حیدری مهرازن1
6عادله فرخ زادیزن1
7فتح الله جلال نژادمرد2
8سپیده جهانگیریزن2
9نیره غلامیزن2
10محمد رضا احمدیانمرد3
11حسین باباخانیمرد3
12نیلوفر حیدریانزن3
13جواد زارعیمرد3
14میلاد شهابیمرد3
15حمید رضا صداقت خواهمرد3
16مرضیه غفاری فرهنگ نیازن3
17بهاره قربانیزن3
18محمد قیاسوندمرد3
19پگاه مهذبزن3
20مصطفی نجفی خواهمرد3