اسامی داوران

اطلاعات از سیستم جامع فدراسیون شطرنج استخراج شده است. در صورت هرگونه مغایرت، مراتب را جهت تصحیح به مسئول سایت منعکس نمایید.

ردیفنام و نام خانوادگیجنسیتدرجه داوری
1امیر عرفان هاشمیمردداور بین المللی
2هادی حیدریانمردداور بین المللی
3ایرج صباحمردداور بین المللی
4راهله جعفریزن1
5عذرا چهاردولیزن1
6افسانه حیدری مهرازن1
7عادله فرخ زادیزن1
8فتح الله جلال نژادمرد2
9سپیده جهانگیریزن2
10نیره غلامیزن2
11فرناز ترابی یگانهزن2
12حمید رضا صداقت خواهمرد2
13نیلوفر حیدریانزن2
14جواد زارعیمرد2
15بهاره قربانیزن2
16محمد قیاسوندمرد2
17پگاه مهذبزن2
18آروین جمالیمرد3
19مرضیه غفاری فرهنگ نیازن3
20میلاد شهابیمرد3
21مصطفی نجفی خواهمرد3
22محمد رضا احمدیانمرد3
23حسین باباخانیمرد3